Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek

Úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany bude po uvedení do prevádzky súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojený na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

R2 Košice, Šaca - Košické Olšany

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 132 583 335,09 EUR bez DPH

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

SITUÁCIA STAVBY

úsek R2 Košice Šaca, Košické OlšanyPOPIS STAVBY

Trasa úseku rýchlostnej cesty začína v km 9,564  v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhosť a končí v km 23,826 napojením na novopostavenú diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 riešenej v rámci II. úseku stavby je 14,261 km. Rýchlostná cesta v úseku km 9,564 – 20,300 je navrhovaná v kategórii R 24,5/120.  V úseku od km 20,300 – 23,826 je navrhovaná v kategórii R 24,5/100. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery.

Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a  križovatky Hrašovík. Okrem hlavných objektov stavby a križovatiek sú jej súčasťou aj vyvolané preložky dotknutých ciest, prístupové cesty, vegetačné úpravy a preložky inžinierskych sietí.

 

 

dĺžka stavby

14 261 m

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 03/2022
Zmluvné ukončenie výstavby: 03/2025

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.